جلسه بررسی عملکرد شعب بانک ایران زمین منطقه آذربایجان

جلسه بررسی عملکرد شعب منطقه آذربایجان با حضور مدیر امور شعب منطقه و پرسنل و روسای شعب تحت پوشش برگزار شد.
تصویر جلسه بررسی عملکرد شعب بانک ایران زمین منطقه آذربایجان

به گزارش پرسون، در این جلسه رسول اسدی مدیر امور شعب منطقه به بررسی عملکرد شعب در بخش های منابع، ضمانتنامه، اعتبارات تا پایان نیمسال اول سال پرداخت و بر تقویت ارائه خدمات بانکداری مدرن در نیمسال دوم تاکید کرد.

در ادامه از فرشته نظری کارشناس اعتبارات با کسب بالاترین نمره در آزمون سیاست های اعتباری و برنامه جامع عملیاتی تقدیر شد.

363499