انتصاب رحمان نصرالله‌زنجانی به عنوان «سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری»

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی، رحمان نصرالله زنجانی مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت معاونت هماهنگی و پیگیری را با حفظ پست سازمانی، به سمت «سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.
تصویر انتصاب رحمان نصرالله‌زنجانی به عنوان «سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری»

به گزارش پرسون، سید «صولت مرتضوی» با صدور حکمی، «رحمان نصرالله زنجانی» مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت هماهنگی و پیگیری را با حفظ پست سازمانی، به سمت «سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای رحمان نصرالله زنجانی
مدیرکل محترم برنامه‌ریزی و نظارت معاونت هماهنگی و پیگیری

نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی به سمت «سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و اهتمام به تفکر عدالت‌محور و روحیه انقلابی، مردم‌داری، پاکدستی، فسادستیزی و قانون‌مداری در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

349754