استوری جالب هومن حاجی عبداللهی

هومن حاجی عبداللهی به کمبود و گرانی مرغ کنایه زد.

تصویر استوری جالب هومن حاجی عبداللهی

به گزارش پرسون، هومن حاجی عبداللهی، بازیگر سریال پایتخت در جدیدترین فعالیت مجازی خود با کنایه به قیمت و کمبود مرغ در بازار، استوری زیر را منتشر کرد.

337695