چرا رهنما زود از عزای پدرش درآمد؛

جنجال جدید «بهاره رهنما»

در روزهای اخیر انتقادات زیادی از بهاره رهنما شده که چرا با وجود اینکه پدرش به تازگی وفت کرده است خندان است و عکس های شاد می گذارد. حالا او پاسخ داده است.

تصویر جنجال جدید «بهاره رهنما»

به گزارش پرسون، بالاخره بهاره رهنما نسبت به رفتار عجیب خود بعد از فوت پدرش واکنش نشان داد.

بهاره رهنما در یک استوری در واکنش ها به حرف های روانشناسش گفت « من در عین اندوهم از دختر این پدر بودن شادم.»

ابتدا یک روانشناس در اینستاگرامش متن بالا را در این زمینه برای بهاره رهنما گذاشت

شادی شما همان اندوه بی نقاب شماست. چاهی که خنده های شما از آن بر می آید، چه بسیار که با اشک های شما پر می شود.

و آیا جز این چه می تواند بود؟ هر چه اندوه، درون شما را بیشتر بکاود، جای شادی در وجودشما بیشتر می شود. مگر کاسه ای که از آن می نوشید همان نیست که در کوره ی کوزه گر سوخته است؟

مگر آن نیست که روح شما را تسکین می دهد، همان چوبی نیست که درونش را با کارد خراشیده اند؟

او نوشته: «هرگاه شادی می کنید، به ژرفای دل خود بنگرید تا ببینید که سرچشمه شادی به جز سرچشمه ی اندوه نیست.»

و نیز هرگاه اندوهناک ید باز در دل خود بنگرید تا ببینید که به راستی گریه شما از برای آن چیزی ست که مایه شادی شما بوده است.

غم و شادی از هم جدا نیستند به راستی، شما همچون ترازویی میان اندوه و شادی خود آویخته اید.

و آن را تقدیم به رهنما کرد «برای دوست هنرمندم که روزهای سختی را با صبوری در فراق پدر سپری می کند.»

او هم در جواب نوشت: دیدگاهتون درست است. من در عین اندوهم از دختر این پدر بودن شادم.

328257