سود بین بانکی بازهم کاهش یافت

سود بین بانکی آرایش نزولی به خود گرفت و بازهم کاهش یافت.
تصویر سود بین بانکی بازهم کاهش یافت

به گزارش پرسون، سود بین بانکی که در اویل تیرماه 18.46درصد گزارش شده و هفته قبل به 18.61درصد رسیده بود، طبق اطلاعات موجود نرخ بین بانکی 7 مرداد ماه، مجددا آرایش نزولی به خود گرفته و عدد آن برابر با 18.17درصد ثبت شده است.

327889