310237

روز صنعت و معدن گرامی باد

تصویر روز صنعت و معدن گرامی باد

۱۰ تیرماه روز صنعت و معدن را به کلیه صنعت گران، مهندسان صنعتی و کارگران زحمت کش کشور تبریک می گوییم.

رسانه پرسون

| 310237