304288

هزینه نسخ الکترونیک دو ماه ابتدای سال کلیه داروخانه ها و سایر موسسات پرداخت شد

تصویر هزینه نسخ الکترونیک دو ماه ابتدای سال کلیه داروخانه ها و سایر موسسات پرداخت شد
معاون برنامه ریزی، مدیریت وتوسعه منابع سازمان بیمه سلامت، از پرداخت هزینه نسخ الکترونیک فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری کلیه داروخانه ها و سایر موسسات طرف قرارداد خبرداد.

به گزارش پرسون، حسین رنجبران با تاکید براینکه پرداخت به موقع به مراکز درمانی و موسسات از اولویت های سازمان بیمه سلامت است گفت: نظر به اهمیت تامین به موقع داروهای مورد نیاز بیمه شدگان تسویه مطالبات داروخانه های طرف قرارداد دراولویت پرداخت های سازمان قرار گرفت و با تخصیص از محل منابع سال ۱۴۰۰، کلیه مطالبات سال ۱۳۹۹ داروخانه های طرف قرارداد در سراسر کشورتا پایان این هفته تسویه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هزینه نسخ الکترونیک فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کلیه داروخانه ها و سایر موسسات طرف قرارداد سازمان نیز در چند روزگذشته پرداخت شد افزود: سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از سازمان های بیمه گر پایه پرداخت به موقع به ارایه دهندگان خدمت و موسسات طرف قرارداد را دردستورکارقرارداده و با جدیت این مساله را در سال جاری پیگیری خواهد کرد.

| 304288