304287

پرتره هنرمندان مشهور دنیا روی کف دست نقاش

تصویر پرتره هنرمندان مشهور دنیا روی کف دست نقاش
راسل پاول هنرمند اهل کالیفرنیا شیوه جدیدی برای نقاشی روی کف دست ابداع کرده است.

به گزارش پرسون، راسل پاول که یک آموزگار تراز اول در سن خوزه کالیفورنیا ست،تبحر خاصی در نقاشی پورتره های رئال روی کف دستهاو سپس انتقالش روی کاغذ دارد.

او این پرتره ها را با دقتی عجیب روی دست چپش می کشد و بعد همچون مهر آن را روی بوم کاغذی زده و به این ترتیب از کارهایش کپی تهیه می کند.

| 304287