304193

مدیرعامل بیمه رازی:

تعداد شعب و نمایندگی های بیمه رازی افزایش پیدا می کند

تصویر تعداد شعب و نمایندگی های بیمه رازی افزایش پیدا می کند
هم راستا با افزایش سرمایه، پرتفوی شرکت، سهم بازار، تعداد شعب و نمایندگی ها و سایر ظرفیت های بیمه رازی هم افزایش پیدا خواهد کرد و این جهش باید در همه فعالیت های بیمه رازی مشهود و ملموس باشد

به گزارش پرسون، این افزایش سرمایه تاثیر عمیق و بزرگی در فعالیت های بیمه ای این شرکت خواهد داشت که مهمترین آنها افزایش ظرفیت نگهداری و امکان واگذاری کمتر ریسک ها و در نتیجه افزایش درآمد فعالیت های بیمه ای، افزایش توانگری مالی و در نتیجه دریافت مجوز قبولی اتکایی و افزایش در آمدهای شرکت، برآورده شدن الزامات قانونی مطابق با ماده ۲ آیین نامه ۹۵ مربوط به بیمه نامه های مشترک (کنسرسیوم ها) و درنتیجه امکان لیدری بیمه رازی در بسیاری از بیمه نامه های بزرگ و نهایتا افزایش اعتبار شرکت و بهره برداری از این سرمایه عظیم به عنوان ابزار رقابت در بازار است

| 304193