303836

خواننده مطرح داوطلب تزریق واکسن«برکت»

تصویر خواننده مطرح داوطلب تزریق واکسن«برکت»
حامد همایون داوطلب تزریق واکسن ایرانی «برکت» شد

به گزارش پرسون، حامد همایون تصویری از در صفحه شخصی اش منتشر کرد که مربوط به زمان تزریق واکسن ایرانی کروناست.

| 303836