303798

آنچه در قسمت 16 دیدید؛

تقابل دو رقیب عشقی در سریال «می خواهم زنده بمانم» +فیلم

تصویر تقابل دو رقیب عشقی در سریال «می خواهم زنده بمانم» +فیلم
در قسمت 16 سریال پرطرفدار «می خواهم زنده بمانم» تقابل دو رقیب عشقی را ببینید.

به گزارش پرسون، هما خبر نداره که زهره کیه

(زهره به بهونه ی اجاره کردن طبقه پایین خونه ی امیر و هما رو کامل چک میکنه)

| 303798