303745

دانشگاه رازی تحت پوشش بیمه آسیا قرار گرفت

تصویر دانشگاه رازی تحت پوشش بیمه آسیا قرار گرفت
بیمه آسیا، دانشگاه رازی کرمانشاه را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار داد.

به گزارش پرسون، قرارداد بیمه درمان تکمیلی دانشگاه رازی به تعداد 3 هزار پرسنل، با بیمه آسیا منعقد شد.

بنابر این گزارش، بیمه آسیا به دلیل اعتبار و ارائه کیفیت مناسب خدمات و با توجه به کسب بالاترین سطح رضایت بیمه گذاران و ارائه نرخ فنی مناسب، در مناقصه دانشگاه رازی کرمانشاه، گوی سبقت را از سایر رقبا ربود، و بدین ترتیب قرارداد بیمه درمان تکمیلی این دانشگاه با تعداد تعداد 3 هزار نفر پرسنل با بیمه آسیا منعقد شد.

این گزارش می افزاید، کلیه بیمه های اتومبیل کارکنان و ترابری دانشگاه، آتش سوزی منازل مسکونی کارکنان و مجموعه دانشگاه، عمر و حادثه کارکنان و دانشجویان و مسئولیت دانشگاه نیز در روزهای آتی به بیمه آسیا واگذار خواهد شد .

| 303745