290657

رای مثبت مجلس به لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر

تصویر رای مثبت مجلس به لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر موافقت کردند.

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس در جلسه علنی لایحه سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده‌واحده- سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مشتمل بر (۱۸) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول ۷۷)، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

| 290657

مطالب مرتبط