289019

برگزاری آزمون استعدادیابی کارکنان در بانک ایران زمین

تصویر برگزاری آزمون استعدادیابی کارکنان در بانک ایران زمین
آزمون استعدادیابی کارکنان مدیریت شعب استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد بانک ایران زمین در محل مرکز آموزش این استانها برگزار شد.

به گزارش پرسون، بر اساس اعلام مدیریت سرمایه انسانی و آموزش که در اجرای برنامه پیش بینی شده برای توسعه سرمایه انسانی و ارتقا شغلی و جانشین پروری آزمونی با رقابت بیش از 60 نفر از همکاران شاغل در شعب مدیریت منطقه شعب استانهای فارس بوشهر کهکیلویه و بویراحمد در سه مرحله از تاریخ 25لغایت 27اردیبهشت 1400برگزار شد، که حائزین شرایط و دارندگان بالاترین امتیاز دعوت به مصاحبه تخصصی شده و پس از طی فرآیند تدوین در سمت بالاتر منصوب خواهند شد.

براساس این گزارش در استمرار برنامه‌های کیفیت بخشی حوزه سرمایه انسانی کشف استعداد ها و بهره برداری بیشتر در طول سال گذشته بیش از.400نفر از همکاران در سمت‌های رییس شعبه بانک ایران زمین معاون رئیس دایره منصوب شده اند و با توجه به قابلیت و توانایی همکاران شاغل که قریب دودهه در بانک فعالیت موثر داشته اند این برنامه استمرار خواهد داشت.

| 289019