288067

روز جهانی پرستار مبارک

تصویر روز جهانی پرستار مبارک

«پرستار» با شوق و رنج می‌آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند؛ روز پرستار مبارک.

رسانه پرسون

| 288067