287638

علت ضرر واردشده به پیازکاران چیست؟

تصویر علت ضرر واردشده به پیازکاران چیست؟
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار اهواز با اشاره به ضرر واردشده به پیازکاران در پی کشت بیش از اندازه در سطح کشور گفت: زمانی که یک استان بیشتر از حد الگوی کشت خود اقدام به کاشت پیاز می‌کند، باید این میزان کشت به دیگر استان‌ها اعلام شود تا ناهماهنگی در کشت، باعث ایجاد ضرر و زیان برای کشاورزان نشود.

به گزارش پرسون، عبدالرضا جمالی‌پور در خصوص وضعیت پیاز، اظهار کرد: علاوه بر پیازکاران دیگر استان‌ها، در خوزستان نیز پیازکاران دزفول دچار ضرر و زیان شده‌اند؛ سازمان جهاد کشاورزی و دولت باید سامانه‌ای برای سازماندهی میزان کشت پیاز در نقاط مختلف کشور ایجاد کند تا ناهماهنگی و ضرر بین پیازکاران به وجود نیاید.

وی گفت: زمانی که یک استان بیشتر از حد الگوی کشت خود اقدام به کاشت پیاز می‌کند، باید این میزان کشت به دیگر استان‌ها اعلام شود تا ناهماهنگی در کشت، باعث ایجاد ضرر و زیان برای کشاورزان نشود.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار اهواز تصریح کرد: متاسفانه دو سال است که پیاز از وضعیت مناسبی در بازار برخوردار نیست. تاکنون نیز از کشورهای اطراف، اقدامی برای خرید پیاز نشده است و برای حمایت از پیازکاران، به کمک دولت نیاز است.

| 287638