286688

روز جهانی ماما گرامی باد

تصویر روز جهانی ماما گرامی باد

در میان دستهایت عشق پیدا میشود

زیر باران نگاهت نسترن وا میشود

با عبور واژه از گوشه لبهای تو

مهربانیهای قلبت خوب معنا میشود

روز ماما مبارک

رسانه پرسون

| 286688