285812

روز کار و کارگر مبارک باد

تصویر روز کار و کارگر مبارک باد

تمام روزهای شکوفا از تلاش، روز تو باد!

روز بهروزی من، روز بهروزی تو، روز بهروزی تمام دست‌های کارآمد جهان

روز کارگر مبارک

رسانه پرسون

| 285812