278259

یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

تصویر یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

دو قدم مانده به خندیدن برگ
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ
چشم در چشم بهــاری دیگر

رسانه پرسون

| 278259