234280

پادکست خبری نبض پرسون؛ 5 اسفندماه

تصویر پادکست خبری نبض پرسون؛ 5 اسفندماه
ما در رسانه پرسون و در تلاشی دیگر برای تکمیل شدن، به رهنمودتان گوش جان سپردیم و کاری متفاوت آکنده از طنز تقدیم داشته ایم.

| 234280