مهمترین اخبار

کارشناس بازار سرمایه در برنامه بورس نامه شبکه تیوا:

بازار بورس بیشتر از سوی عوامل داخلی دچار مشکل شده است

کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار بورس بیشتر از سوی عوامل داخلی دچار مشکل شده  و ترس فروش به این موضوع مربوط می شود به همین دلیل است که تاکید می کنیم لازم است سیاستمداران رفتارهای حمایتی بیشتری اتخاذ کنند.