مهمترین اخبار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لباس را هویت و نماد یک جامعه عنوان کرد و گفت: عنصر خلاقیت در حوزه مد و لباس باید با زیست بوم جوامع همخوان باشد و بتواند با آداب و رسوم اجتماعی سازگار شود.