بازی با اعداد، علاقه مندان ریاضی وارد شوید!

با کشف منطق پنهان در این معمای ریاضی باید عدد درست را به جای علامت سوال قرار دهید.
تصویر بازی با اعداد، علاقه مندان ریاضی وارد شوید!

به گزارش سایت خبری پرسون، پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

..
..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

پاسخ: عدد مورد نظر عدد 31 است. در تصویر زیر روش حل این معمای ریاضی ارائه شده است.

در این معمای ریاضی کدام عدد باید به جای علامت سوال در ردیف اعداد قرار بگیرد؟

منبع: عصر ایران

573574