فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

فال خود را بخوانید ‌.
تصویر فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش پرسون،فال قهوه فروردین:

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش _ تندرستی – سعادت.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید, فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

نان : سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی _ خشونت.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما را از طریق آن می گذرد.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

تپه های منفرد : گرفتاری های موقت _ دوستان ناباب.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین دی

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

فال قهوه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

سر انسان با دو دست دراز : جسارت _ باهوشی _ دارای مقام ارجمند.

488138