چند نکته از سفر پادشاه عمان به تهران

پیش درآمد سفر پادشاه عمان به تهران آزادی آقای اسد ا... اسدی دیپلمــات ایرانی که در بلژیــک زندانی بــوده و همچنین آزادی زندانیان بلژیکی در ایران است. این در حقیقت نشان می دهد که پادشاه عمان درصدد است که شرایط را در جهت میانجی گری میان ایران و سایر کشورها بهبود ببخشد و یک ماسبات متعادلی را ایفا کند
تصویر چند نکته از سفر پادشاه عمان به تهران

به گزارش پرسون، حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در یاداشتی نوشت: سفر قریب الوقوع هیثم بن طارق پادشاه عمان به تهران از اهمیت بالایی به ویژه در این شرایط کنونی برخوردار است. عمان همواره نقش تاثیر گذاری در مناسبات ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای غربی و حتی آمریکا داشــته است.

پادشاهی عمان همواره در شکستن قفل بن بست مذاکرات ایران و کشورهای 4+۱ و پیش از آن ۵+۱ در ویــن ایفای نقش کرده و اهمیت بالایی دارد. لذا به اعتبار اینکه پادشــاهی عمان یکی از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است مناسبات متعادل و پایداری با ایران داشته و دارد. به همین دلیل به نظر می رسد با توجه به اینکه مذاکرات ایران و کشورهای 4+۱ در وین بیش از هشت ماه است که متوقف شده پادشاه عمان حامل پیامی از سوی کشورهای اروپایی و احتمالا آمریکا برای بازگشــت به میز مذاکرات و شکستن قفل بن بست این مذاکرات متوقف شده است.

پادشاهی عمان همچنان که معروف است طی 4 دهه گذشته مناسبات کاما تعریف شده و پایداری با ایران داشــته و به عنوان حلقه اتصال کشورهای عرب و ایران کشورهای مختلف غربی ایفا کرده است. لذا به نظر می رسد این ســفر می تواند مقدمه ای برای بازگشــت به مذاکرات وین و همچنین ادامه مذاکرات و حل مســائل بین ایران و آمریکا باشد.

پیش درآمد سفر پادشاه عمان به تهران آزادی آقای اسد ا... اسدی دیپلمــات ایرانی که در بلژیــک زندانی بــوده و همچنین آزادی زندانیان بلژیکی در ایران است. این در حقیقت نشان می دهد که پادشاه عمان درصدد است که شرایط را در جهت میانجی گری میان ایران و سایر کشورها بهبود ببخشد و یک ماسبات متعادلی را ایفا کند

به همین دلیل به نظر می رسد که این سفر که در آن یک هیات سیاسی و اقتصادی بزرگی پادشاه عمان را همراهی می کنند یک سفر راهبردی و پر اهمیت باشد که می تواند چندین توافقنامه امنیت دریانوردی، حفظ امنیت خلیج فارس و مناسبات تجاری و اقتصادی را به همراه داشته باشد. لذا به نظر می رســد در دیدار بین مقامات عمــان و ایران چندین توافقنامه امضا شود.

ضمن اینکه پادشاهی عمان بازار مناسبی برای کالاهای ایرانی تلقی می شــود و امضای چندیــن توافقنامه همــکاری تجاری و اقتصادی تاثیر مثبتی بر اقصاد ایران خواهد داشــت و پادشــاهی عمان این آمادگی را دارد که ســقف و حجم مبادلات تجاری خود را تا ساالنه ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

از طرف دیگر توافقنامه پکن میان ایران و عربستان زمینه ایجاد همکاری میان ایران و سایر کشورهای عربی به ویژه مصر و اردن را فراهم خواهد کرد. در واقع مصری ها از مدت ها پیش و پس از برقراری مناسبات بین ایران و عربستان آمادگی خود را برای ارتقاء سطح مناسبات تهران و قاهره اعام کردند. پادشاه عمان نیز طبیعتا از احترام بالایی نزد مقامات بلند پایه مصری برخوردار است و می تواند زمینه برقراری و افزایش سطح مناسبات ایران و مصر را فراهم کند.

منبع: آرمان ملی

487175