چهارشنبه سوری، جشن پاسداشت نور و روشنایی مبارک

467411