لباس‌های متفاوت شورای شهری‌ها در جلسه امروز

شورای شهری ها با لباس پاسداری در جلسه امروز حاضر شدند.
تصویر لباس‌های متفاوت شورای شهری‌ها در جلسه امروز

به گزارش پرسون، رئیس و نایب رئیس شورای شهر تهران صبح امروز در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا در خصوص تحریم سپاه، با لباس سپاه پاسداران در جلسه حضور یافتند.

منبع: رکنا

458980