انتصاب رییس خانه احزاب خراسان شمالی

دکتر منوچهر متکى ریاست خانه احزاب ایران در حکمی سید میکائیل محمدى را به عنوان رئیس جدید خانه احزاب استان خراسان شمالى منصوب کرد‌.
تصویر انتصاب رییس خانه احزاب خراسان شمالی

به گزارش پرسون، با حضور دکتر منوچهر متکى ریاست خانه احزاب ایران و وزیر امور خارجه اسبق دولت نهم و دهم و با تایید و تصویب ١٤ نفر از اعضاى دوره جدید شوراى مرکزى خانه احزاب ایران، حکم ریاست جدید و اعضاى شوراى مرکزى خانه احزاب استان خراسان شمالى صادر شد.

مهندس محمدى فارغ التحصیل رشته مهندسى مکانیک و رشته علوم سیاسى دانشگاه شهید بهشتى تهران و دانشجو دکترى مى باشد و همچنین مشاور عالى رییس سابق سازمان و مدیرکل پارلمانى،امور مجلس سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور و دبیر شوراى عالى راهبردى سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور هم به مدت ٣ سال بوده است و در سوابق خود مشاور عالى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى هم دیده میشود.

428982