آقای روحانی! در واردات واکسن هم مثل برجام عمل کردید

روزی که دولت را تحویل دادید، روزی ۷۰۰ کشته داشتیم؛ اما دولت بعدی، با ۱۶۰ میلیون  دوز  واکسن خارجی و ایرانی آمار جانباختگان را کاهش داد.
تصویر آقای روحانی! در واردات واکسن هم مثل برجام عمل کردید

به گزارش پرسون، محمد صالح مفتاح در توییتر نوشت:

آقای روحانی! یادتان رفته در واردات واکسن هم مثل برجام عمل کردید. منابع کشور را به کواکس دادید. نه واکسن دادند و نه پول را بازگرداندند. روزی که دولت را تحویل دادید، روزی ۷۰۰ کشته داشتیم؛ اما دولت بعدی، با ۱۶۰ میلیون دوز واکسن خارجی و ایرانی آمار جانباختگان را کاهش داد.

آقای روحانی! در واردات واکسن هم مثل برجام عمل کردید

409272