صدای سیاه‌چاله برای اولین‌بار منتشر شد

به گزارش پرسون، ناسا، برای اولین بار با تجزیه و تحلیل پرتوهای ایکس ساطع‌شده از دل سیاه‌چاله، صدای بلعیده شدن ستاره‌ها توسط سیاه‌چاله‌ها را منتشر کرده است.

396544