رویای بر باد رفته کودکان کار را ببینید!

تصویر رویای بر باد رفته کودکان کار را ببینید!

به گزارش پرسون، باز ماندن بخش عمده ای از کودکان کار از تحصیل به دلیل مشکلات مالی و معیشتی، سوژه انتشار کارتونی در فضای مجازی شده است.

377878