وزارت راه و شهرسازی خواستار شد؛

بررسی اصلاح مصوبه" احداث آزاد راه حرم تا حرم" در دولت

وزارت راه و شهرسازی طی پیشنهادی، خواستار اصلاح مصوبه مربوط به احداث آزادراه حرم تا حرم موضوع تغییر درصد سهم الشرکه طرف مشارکت در تأمین مالی طرح مذکور شده است.
تصویر بررسی اصلاح مصوبه" احداث آزاد راه حرم تا حرم" در دولت

به گزارش پرسون، طرح احداث آزادراه حرم تا حرم از اهمیت ویژه ای در تکمیل کریدورهای جاده ای منتهی به شهر مقدس مشهد و تسهیل مفارت برای زائرین بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) برخوردار است.

به دلیل افزایش هزینه های تأمین مالی اجرای طرح و عدم توان طرف قرارداد برای تأمین سهم ۷۰ درصدی خود، وزارت راه و شهرسازی با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه، پیشنهاد اصلاح بند (۲) مصوبه مربوط و تغییر درصد سهم الشرکه طرف مشارکت از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد را به دولت ارایه کرده است.

براساس متن پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ درصد هزینه های احداث آزادراه یا تبدیل بزرگراه به آزادراه (بدون احتساب بخش احداث شده حدفاصل قم تا گرمسار) به عهده طرف مشارکت و تأمین ۵۰ درصد از هزینه های احداث نیز در تعهد وزارت راه و شهرسازی بوده که از محل ردیف اعتبار مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان مشارکت در احداث آزادراه حرم تا حرم و سایر منابع مصوب تأمین و پرداخت خواهد شد.

همچنین به موجب اصلاح مصوبه یاد شده، طول پروژه و مدت بهره برداری بر مبنای نقشه های اجرایی و گزارش هزینه – درآمد مربوط اصلاح می شود.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری را در کمیسیون اقتصاد دولت سپری می کند.

منبع : مهر

364131