قیمت دلار به ٢٧ هزار و ۵٨٠ تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه ١۴ مهر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی به ٢٧ هزار و ۵٨٠ تومان رسید.
تصویر قیمت دلار به ٢٧ هزار و ۵٨٠ تومان رسید

به گزارش پرسون، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز چهارشنبه ١۴ مهر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی به ٢٧ هزار و ۵٨٠ تومان رسید. همچنین امروز هر دلار را ٢٧ هزار و ٣۴ تومان خریداری می کنند.

همچنین قیمت هر یورو در صرافی های بانکی ٣١ هزار و ٣٨٣ تومان و قیمت فروش آن ٣٢ هزار و ١٧ هزار تومان است.

منبع: مهر

364065