بسته شدن دفتر نمایندگى رهبر معظم انقلاب در باکو تکذیب شد

دفتر نمایندگى رهبر انقلاب در باکو بسته نشده است.
تصویر بسته شدن دفتر نمایندگى رهبر معظم انقلاب در باکو تکذیب شد

به گزارش پرسون، امروز ماموران جمهورى آذربایجان حسینیه ایرانیان وابسته به رایزنى فرهنگى را بستند.

این اقدام به بهانه شیوع کرونا انجام شد و سفارت ایران در جمهورى آذربایجان یادداشت اعتراض به وزارت خارجه آن کشور ارسال کرده و در حال پیگیرى است تا این محدودیت برداشته شود.

منبع: رصد

363936