معاون سیاسی وزیر کشور؛

بین کارآمدی هر نظام سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم ارتباط مستقیم برقرار است

معاون سیاسی وزیر کشور مشارکت سیاسی را محدود به حضور در انتخابات ندانست و بیان کرد: مشارکت سیاسی فقط شرکت در انتخابات نیست، بلکه حضور مردم در فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌ها نوع قوی تری از مشارکت سیاسی است و شرکت در انتخابات ضعیف‌ترین درجه سنجش مشارکت سیاسی است، و نکته مهم آن است که همواره بین کارآمدی هر نظام سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم از نوع حضور در انتخابات، ارتباط مستقیم برقرار است و هر میزان که مردم علاوه بر انتخابات در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند، در واقع مشارکت سیاسی بهتر جامعه عمل می‌پوشد.
تصویر بین کارآمدی هر نظام سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم ارتباط مستقیم برقرار است

به گزارش پرسون، «محمدباقر خرمشاد» در یک برنامه رادیویی با تاکید بر نقش مهم مشارکت مردم در تحقق توسعه گفت: یکی از اصول بنیادین در توسعه این است که بدون مشارکت مردم توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد. از این رو در امر حکمرانی، پای کار آمدن مردم در امور مختلف یکی از بنیاد‌های اساسی توسعه از جمله توسعه سیاسی است.

معاون سیاسی وزیر کشور مشارکت سیاسی را محدود به حضور در انتخابات ندانست و بیان کرد: مشارکت سیاسی فقط شرکت در انتخابات نیست، بلکه حضور مردم در فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌ها نوع قوی تری از مشارکت سیاسی است و شرکت در انتخابات ضعیف‌ترین درجه سنجش مشارکت سیاسی است، و نکته مهم آن است که همواره بین کارآمدی هر نظام سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم از نوع حضور در انتخابات، ارتباط مستقیم برقرار است و هر میزان که مردم علاوه بر انتخابات در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند، در واقع مشارکت سیاسی بهتر جامعه عمل می‌پوشد.

وی افزود: وزارت کشور در دوره جدید می‌کوشد هر دو نوع مشارکت سیاسی را تقویت کند؛ یعنی هم ازطریق ارتباط با انجمن‌ها احزاب و گروه‌های سیاسی در خلال دو انتخابات، به افزایش تحرک آن‌ها کمک کند، و هم در بحث انتخابات، مشارکت مردم را تسهیل کند و زمینه حضور بیشتر آن‌ها در انتخابات را فراهم کند.

خرمشاد ادامه داد: هرچه ما بتوانیم رضایتمندی مردم را از طریق کارآمدتر شدن نظام سیاسی بالاتر ببریم، مشارکت سیاسی هم افزایش خواهد یافت.

وی کارآمدی را یک بعدی و محدود به یک گروه ندانست و تصریح کرد: کارآمدی برآیند عملکرد قوای سه گانه در رفع نیاز‌های مردم و تکریم مردم و ارتقای معیشت و رفاه مردم و در نتیجه افزایش رضایتمندی آنهاست.

وی با تاکید بر نقش همه قوا در این زمینه گفت: قسمت‌های اجرایی به عهده قوه مجریه از جمله وزارت کشور است و قسمت‌های قانونگذاری و نظارت هم به عهده مجلس است و امیدواریم بتوانیم با همکاری هم ظرف‌ها و موانع قانونی از جمله قانون احزاب قانون انتخابات و تقسیمات کشوری که به ما مربوط می‌شود را هر چه شفافتر کنیم و از سوی دیگر هم نظارت مجلس و تذکرات به موقع آن‌ها در قالب نظارت بتواند به بهینه نشدن کار کمک کند.

منبع: میزان

349502

مطالب مرتبط