325490

روز عرفه فرخنده باد

تصویر روز عرفه فرخنده باد

عرفه آمد و من باز مصفا نشدم، حاجی معتکف یوسف زهرا نشدم، همه گشتند سفید و دل من هست سیاه، باز هم شکر که پیش همه رسوا نشدم.
التماس دعا

رسانه پرسون

| 325490