304197

انتشار لحظات خوش فیلم ها با موزیکی از «اشکان خطیبی»

تصویر انتشار لحظات خوش فیلم ها با موزیکی از «اشکان خطیبی»
موزیکی از «اشکان خطیبی» با نام «تـو هَـم دسـتِتو بِـده مَـن» منتشر شد

به گزارش پرسون، میکسی از لحظات خوش در فیلم های ایرانی با موزیکی از «اشکان خطیبی»: تـو هَـم دسـتِتو بِـده مَـن منتشر شد.

| 304197