286307

بیمه ایران استان قزوین 1200 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

تصویر بیمه ایران استان قزوین 1200 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد
مدیر کل بیمه ایران استان قزوین از پرداخت 1209 میلیارد و 563 میلیون ریال خسارت در 12ماهه سال گذشته در استان خبر داد و گفت : این تعداد خسارت پرداختی برای 151 هزار و 543 فقره بیمه نامه بوده است.

به گزارش پرسون، محسن شمس افزود: این رقم در مدت مشابه سال قبل 1027 میلیارد و 146میلیون ریال برای 103 هزار و 739 فقره بیمه نامه بوده است.

وی ادامه داد: مبلغ حق بیمه های دریافتی در رشته های آتش سوزی، باربری، بدنه اتومبیل، شخص ثالث، سرنشین، تمام خطر، مسئولیت، عمر، حوادث و درمانی در این مدت 2245 میلیارد و 427میلیون ریال برای 992هزار و 884 فقره بیمه نامه بوده است.

مدیر کل بیمه ایران استان قزوین، با اشاره به اینکه بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را بیمه نامه شخص ثالث با 772 میلیارد و 324 میلیون ریال برای 5 هزار و 458 فقره بیمه نامه به خود اختصاص داده است اظهار داشت:این رقم در مدت مشابه سال قبل 664 میلیارد و198میلیون ریال برای6 هزار و 620 فقره بیمه نامه بوده است.

این مقام مسوول همچنین حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران شخص ثالث در 12ماهه امسال را 1168 میلیارد و 386میلیون ریال برای 120 هزار و 72 فقره بیمه نامه عنوان کرد و گفت : این رقم در مدت مشابه سال قبل خود به ترتیب 917میلیارد و 337میلیون ریال برای 118هزار و 611 فقره بیمه نامه بوده است .

| 286307