278195

روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

تصویر روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

روز 29 اسفند سال 1329 به عنوان روز تاریخی ملی‌ شدن صنعت نفت ایران می باشد، که با تلاش های دکتر مصدق به تصویب رسیده است.

تاریخ گواهی داد که بی وجود متکبران انحصار طلب نیز چرخ های صنعت می چرخد..!

روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

رسانه پرسون

| 278195