268073

پادکست خبری نبض پرسون؛ 26 اسفندماه

ما در رسانه پرسون و در تلاشی دیگر برای تکمیل شدن، به رهنمودتان گوش جان سپردیم و کاری متفاوت آکنده از طنز تقدیم داشته ایم.

| 268073