شاهرخی با اشاره به فعالیت خوب رشته والیبال ساحلی در استان خوزستان، گفت: خوزستان در دهه‌های گذشته در والیبال ساحلی هیچ گونه فعالیتی نداشت و اقدام هیات مبنی بر فعال‌ کردن این رشته با برگزاری مسابقات در رده‌های سنی مورد تائید فدراسیون قرار گرفت.

معاون توسعه ورزش بانوان ایلام گفت: وضعیت ورزش بانوان ایلام در برخی از شاخصها از جمله کسب مدال و افتخار آفرینی تحت عنوان شاخص قهرمانی از میانگینهای کشوری نیز بالاتر است.