یاکوتسک که در جنوب دایره قطب شمال و در قسمت شرقی روسیه واقع شده است ، به دلیل آب و هوای بسیار شدید خود شناخته شده است.
داشتن حق رأی، حفظ شغل هنگام بارداری، داشتن حساب‌بانکی جزو ممنوعیت‌هایی است که تا همین ۱۰۰ سال پیش در بسیاری از کشور‌های اروپا و آمریکا در خصوص زنان اعمال می‌شده است.