کاریکاتور/ اینکه باعث اتحاد مسلمونا شد!

تعرض به قرآن کریم بخشی از پروژه صهیونیسم است
تصویر کاریکاتور/ اینکه باعث اتحاد مسلمونا شد!

به گزارش پرسون، هتک حرمت قرأن کریم در سوئد و دانمارک را بخشی از پروژه صهیونیسم است.

منبع: تسنیم

506238