گم شدن روزانه ۵۰ میلیون نان لواش!

تصویر گم شدن روزانه ۵۰ میلیون نان لواش!

به گزارش پرسون، رصد داده‌های کارتخوان هوشمند نان نشان می‌دهد: میزان آردی که به نان تبدیل می‌شود حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ تن است. این میزان مصرف آرد، حدود ۵ هزار تن، کمتر از آرد تخصیصیِ روزانه در کشور است

457210