توافق برای توافق فایده ای ندارد

نماینده مجلس در توییتی نوشت: نه مذاکره برای مذاکره مطلوب است و نه توافق برای توافق فایده ای برای کشور دارد.
تصویر توافق برای توافق فایده ای ندارد

به گزارش پرسون، اردشیر مطهری نوشت: باید اجازه داد تیم مذاکره کننده به توافقی دست یابد که منافع اقتصادی مشهودی برای کشور داشته باشد.وظیفه ملی داریم همه از نماینده ایران حمایت کنیم.

403562