بررسی شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۱۴۰۰

شاخص قیمت تولیدکننده شامل پنج بخش «کشاورزی»، «معدن»، «صنعت»، «تولید برق» و «خدمات» است.
تصویر بررسی شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۱۴۰۰

به گزارش پرسون، بر اساس این آمار شاخص گروه «کشاورزی» در سال ۱۴۰۰ برابر است با ۵۲۷.۱ که نسبت به سال قبل ۶۴.۳ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «معدن» در همین زمان برابر است با ۱۰۲۶ که نسبت به سال قبل ۹۲.۹ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «صنعت» نیز در سال ۱۴۰۰ برابر است با ۶۰۵ که نسبت به سال قبلش ۵۶.۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «تولید برق» و «خدمات» نیز در سال ۱۴۰۰ برابر است با ۱۸۰.۹ و ۳۷۴.۹ که نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۹.۴ و ۴۶.۹ درصد افزایش یافته است.

شاخص کل قیمت تولیدکننده (بر مبنای ١٠٠=١٣٩۵) در سال ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۱۵.۷، ۲۱۵.۲ و ۱۵۹.۸ بوده که هر کدام نسبت به سال قبلشان ۴۶.۷، ۳۴.۷ و ۴۱.۲ درصد افزایش یافته است. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۵۸ نیز این رقم به ترتیب ۱۱۳.۲ و ۱۰۰ بوده که هر کدام نسبت به سال قبلش ۱۳.۲ و ۶.۳ درصد افزایش داشته است.

محاسبه "شاخص قیمت تولید کننده"، از سال ۱۳۶۹ توسط بانک مرکزی و از ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار ایران آغاز شد. از مهم ترین موارد استفاده این شاخص، نشان دادن زود هنگام روند تورم و استفاده از آن در محاسبات ملی برای تعدیل قیمت های جاری به ثابت است. نشریات "شاخص قیمت تولید کننده" توسط مرکز آمار ایران، به صورت فصلی و سالانه بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می‌شود.

منبع: ایسنا

401670