در بهمن ماه سال جاری

تراکنش بانکی 4.16 درصد رشد کرد

در بهمن ماه امسال ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون تراکنش بانکی انجام شده که نسبت به ماه قبل ۴.۱۶ درصد رشد داشته است.
تصویر تراکنش بانکی 4.16 درصد رشد کرد

به گزارش پرسون، براساس آخرین داده‌های آماری، میزان تراکنش‌های بانکی در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۷۲ درصد رشد داشته است.

تراکنش بیش از سه میلیاردی در بهمن ماه امسال از طریق بیش از ۹.۲ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۶۰۱ هزار ابزار موبایلی و ۸۲۱ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.

در بهمن ماه امسال ۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون میلیون ریال تراکنش انجام شده که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

در این دوره بیش از ۹۱ درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ ابزار پذیرش اینترنتی با ۴.۹۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۳۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در بهمن ماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۷۶.۷۲ درصد بوده است که این میزان در دی ماه امسال، ۷۵.۸۴ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در دومین ماه زمستان، به ۵.۶۱ درصد رسیده که نسبت به دی ماه، کاهش یافته است.

منبع: ایرنا

388604