ببینید تهران دوباره در گرانی رکورد زد!

تصویر ببینید تهران دوباره در گرانی رکورد زد!

به گزارش پرسون، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، از میان شهر بزرگ‌ کشورهای مختلف در زمینه نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، تهران چهارمین شهر گران دنیا در قیمت مسکن شد. مهدی عزیزی با انتشار کارتونی به این موضوع پرداخت.

370056