بدون مکث، بدور از هیاهو؛

پاک آیین شایسته معاونت مطبوعاتی

این روزها بحث بر سر انتخاب معاون مطبوعاتی در محافل رسانه ای داغ است. یادداشت پیش رو نگاهی دارد به یک گزینه مناسب برای این جایگاه.
تصویر پاک آیین شایسته معاونت مطبوعاتی

به گزارش پرسون، صاحب نظران و مدیران محترم رسانه ها و حتی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی که اشراف کامل از دیرباز به تمام مسائل فرهنگی دارد یقینا و قطعا به یاد دارند که در سال ۱۳۹۹ با وجود کاندیدهایی مورد حمایت دولت وقت، پدرام پاک آیین توانست در انتخابات نماینده مدیران مسئول در جایگاه هیات نظارت مقتدرانه با استقبال وسیع از سوی مدیران مسئول رسانه ها به دلیل سابقه مشخص در حوزه رسانه اعتماد مدیران مسئول را کسب کند.

دلیل آن آرای قاطع به توان، تخصص، درایت، مراتب دلسوزی و تعهد به کار پاک آیین برمی گردد که مدیران محترم مسئول رسانه از عمق جان ضمن آنکه طعم خدمت صادقانه او را در مسئولیت های مرتبط چشیده بودند، کلام نافذ و درد آشنای او را درک کردند و شایسته ای لایق برای جایگاهی نمایندگی مدیران مسئول دانستند.

یک سال از آن عظمت، شکوه، استقبال و اتحادی که پاک آیین محور آن بود، نگذشته است که اینبار هم وی با استفاده از تمام ظرفیت ها، مرکز ثقل شکل گیری حمایت مطبوعات محلی، استانی و کشوری از آیت الله رئیسی شد و خدماتی عظیم را صورت داد.

بی تردید داشتن عزت نفس و استغناء طبع و وجدان حساس و بیدار، از شاخصه ها و ملکات وجودی پاک آیین است که باعث می شود همه گرد او جمع شوند و کار جمعی انجام دهند.

نگارنده قصد خود را از یادآوری این موضوع و آن انتخابات را دلیل مناسبی می داند که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتخاب معاون مطبوعاتی به تمام ابعاد یک انتخاب شایسته توجه کند‌.

انتظار داریم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ به تخصص و درایت و سابقه مشخص، اخلاص نیت، صداقت و شایستگی و نیز به مقبولیت معاون مطبوعاتی جدید در نظر مدیران مسئول توجه کند

این انتخاب قطعا به پیوند بهتر وزیر محترم با رسانه ها و رسانه ها با مردم منجر خواهد شد.
ان شالله

سجاد سیف
مدیر مسئول رسانه پرسون

350266