طی نامه ای صورت گرفت؛

نمکی خواستار ایجاد اصلاحات 3 مصوبه از سوی هیات دولت شد

وزارت بهداشت در نامه ای به هیات دولت درخواست انجام اصلاحات ویرایشی در مصوبه های مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰، اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و تعرفه خدمات دندانپزشکی را ارائه داد.
تصویر نمکی خواستار ایجاد اصلاحات 3 مصوبه از سوی هیات دولت شد

به گزارش پرسون، نظر به مکاتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم انجام چند مورد اصلاحات ویرایشی در تصویب نامه های مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰، اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و تعرفه خدمات دندانپزشکی، این وزارت به استناد مفاد بند (الف) ماده (۹) احکام دائمی برنامه های توسعه، مراتب را جهت طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

329158